Закони и подзаконски прописи

СТАТУТ, 28.06.2019.

Одговорност запосленог

Закон о основном образовању

Коментар закона о основном образовању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Коментар закона о средњем образовању

Закон о раду

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Посебан колективни уговор

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у ОШ -нови

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о стандардима постигнућа за крај средњег образовања

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и заменаривање

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о садржају и начину вођења евиденцији и јавних исправа у Основној школи

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о полагању опште и уметничке матуре

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о поступању установе у случају сумње

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање

Правилник о обављању друштвено -корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о ученичким задругама

Правилник о упису у СШ

Вођење евиденција у смислу ЗОСОВ-а и ЗЗПЛ

Наставни планови и програми

Наставни план и програм-основна школа

Наставни план и програм-средња школа

Правилници

Правилник о раду

Правилник о зааштити и безбедности ученика

Правилник заштите од пожара

Правилник о узбуњивању

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о полагању пријемног испита за ОМШ

Правилник о евиденцији, праћењу и извештавању

Правилник о евиден, праћењу и извештавању

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Правилник о условима, критеријумима и поступку за избор ученика генерације

Правилник о безбедности ИКТ система

План превентивних мера – COVID

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента

Остала акта школе

Школско развојно планирање 2014-2019 

Годишњи план рада школе 2018-19

Извештај о раду школе 2017-18

Завршни рачун 2017

Интегрални извештај директора за школску 2016-17.

НОВА законска решења кроз цео ЗОСОВ

РАДНО правни статус запослених нови ЗОСОВ

Одговорност запосленог нови ЗОСОВ