Почетна / Документа

Документа

Закони и подзаконски прописи

Статут МШ Ватрослав Лисински

Одлука о изменама и допунама статута

Одговорност запосленог

Закон о основном образовању и васпитању

Коментар закона о основном образовању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Коментар закона о средњем образовању

Закон о раду

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Посебан колективни уговор

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о стандардима постигнућа за крај средњег образовања

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и заменаривање

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник ИОП

Наставни планови и програми

Наставни план и програм-основна школа

Наставни план и програм-средња школа

Правилници

Правилник о раду

Правилник о зааштити и безбедности ученика

Правилник заштите од пожара

Правилник о узбуњивању

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о полагању пријемног испита за ОМШ

Нацрт сл. мобилни

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

ПОСЛОВНИК о раду Ученич парламента

Остала акта школе

Школско развојно планирање 2014-2019 

Годишњи план рада школе за 20172018

Извештај о раду школе за школску 2016-17.

Интегрални извештај директора за школску 2016-17.

НОВА законска решења кроз цео ЗОСОВ

РАДНО правни статус запослених нови ЗОСОВ

Одговорност запосленог нови ЗОСОВ