На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страше Пинџура 1/2

11000 Београд

http://lisinski.edu.rs/

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02/19

 

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 02/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Музичка школа „Ватрослав Лисински“закључила је уговор са понуђачем ЈП „ЕПС Београд“, Балканска 13, 11000 Београд, матични бр.: 20053658, ПИБ: 103920327.

 

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 02/19 – јавна набавка мале вредности – добра
Предмет Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000
Нето уговорена вредност 160.763,10 динара
Бруто уговорена вредност 192.915,72 динара
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда 1 (једна)
Највиша понуђена цена 160.763,10 динара
Најнижа понуђена цена 160.763,10 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 160.763,10 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 160.763,10 динара
Одлука о додели уговора Број: 1/121 од 05.12.2019. године
Уговор закључен 23.12.2019. године
Период трајања уговора Годину дана
Околности за измену уговора Нису предвиђене
Основни подаци о добављачу ЈП „ЕПС Београд“, Балканска 13, 11000 Београд, матични бр.: 20053658, ПИБ: 103920327.