Na osnovu člana 116 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 

MUZIČKA ŠKOLA „VATROSLAV LISINSKI“

Straše Pindžura 1/2

11000 Beograd

http://lisinski.edu.rs/

objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

O ZAKLJUČENOM UGOVORU

02/19

 

            U postupku javne nabavke dobara male vrednosti, broj JN 02/19, sprovedenom radi zaključenja ugovora za nabavku električne energije sa potpunim snabdevanjem, oznaka iz ORN 09310000, Muzička škola „Vatroslav Lisinski“zaključila je ugovor sa ponuđačem JP „EPS Beograd“, Balkanska 13, 11000 Beograd, matični br.: 20053658, PIB: 103920327.

 

Podaci o javnoj nabavci:

Broj javne nabavke 02/19 – javna nabavka male vrednosti – dobra
Predmet Nabavka električne energije sa potpunim snabdevanjem, oznaka iz ORN 09310000
Neto ugovorena vrednost 160.763,10 dinara
Bruto ugovorena vrednost 192.915,72 dinara
Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena
Broj primljenih ponuda 1 (jedna)
Najviša ponuđena cena 160.763,10 dinara
Najniža ponuđena cena 160.763,10 dinara
Najviša ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda 160.763,10 dinara
Najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda 160.763,10 dinara
Odluka o dodeli ugovora Broj: 1/121 od 05.12.2019. godine
Ugovor zaključen 23.12.2019. godine
Period trajanja ugovora Godinu dana
Okolnosti za izmenu ugovora Nisu predviđene
Osnovni podaci o dobavljaču JP „EPS Beograd“, Balkanska 13, 11000 Beograd, matični br.: 20053658, PIB: 103920327.