МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 20.06.2016. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда

 

објављује

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти,

 за потребе Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда

 

ЈН бр. 1.2.1/16

 

 1. Назив и адреса наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти.

 

 1. Ознака и назив из Општег речника набавке: 50860000 – услуге поправке и одржавање музичких инструмената.

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 000,00 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Број примљених понуда: 1 понуда.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • ШТИМОВАЊЕ И РЕСТАУРАЦИЈА КЛАВИРА КОЗАРСКИ БРАНКО КОЗАРСКИ ПР БЕОГРАД, Београд, понуђена цена ………………………………………………635.000,00 дин.

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.02016. године.

 

 1. Датум закључења уговора: 06.2016. године.

 

 1. Основни подаци о добављачу: ШТИМОВАЊЕ И РЕСТАУРАЦИЈА КЛАВИРА КОЗАРСКИ БРАНКО КОЗАРСКИ ПР БЕОГРАД, из Београда, ул. Гласиначка бр. 9, матични број 60567344, ПИБ 104871059.

 

 1. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.