МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 16.06.2016. године

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда

 

 

објављује

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

– опрема за образовање – инструменти,

 за потребе Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда

 

ЈН бр. 1.1.1/16

 

 1. Назив и адреса наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка добара – опрема за образовање – инструменти, за потребе Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда, обликована у 6 (шест) партија:
 • Партија бр. 1: Мала (келтска) харфа;
 • Партија бр. 2: Виолончело;
 • Партија бр. 3: Труба;
 • Партија бр. 4: Ф – Хорна;
 • Партија бр. 5: Клавирске столице;
 • Партија бр. 6: Контрабас и жице за класичну гитару.

 

 1. Ознака и назив из Општег речника набавке:
 • 37310000 – музички инструменти,
 • 39112000 – столице.
 1. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 658,83 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Број примљених понуда: 5 (пет) понуда.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 

 • Партија бр. 1 Мала (келтска) харфа:

 

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

(додељује се на основу члана 107. став 4. Закона)

 

 

 • MUSIC MEDIA CENTAR doo, Београд………………………………296.360,00 динара.
 • MUSIC TRADE INSTRUMENTS & MORE, Нови Сад…………299.000,00 динара.
 • SMS MUSIC doo, Нови Сад………………………………………………319.800,00 динара.
 • LYRA STYLE doo, Београд……………………………………………….327.360,00 динара.

 

 

 

 

 • Партија бр. 2 – Виолончело:

 

 • MUSIC MEDIA CENTAR doo, Београд………………………………37.820,00 динара.
 • MUSIC TRADE INSTRUMENTS & MORE, Нови Сад…………40.000,00 динара.
 • SMS MUSIC doo, Нови Сад………………………………………………41.000,00 динара.
 • LYRA STYLE doo, Београд……………………………………………….53.320,00 динара.

 

 

 

 • Партија бр. 3Труба:

 

 • MUSIC BOX doo, Београд…………………………………………………29.082,50 динара.
 • MUSIC TRADE INSTRUMENTS & MORE, Нови Сад…………38.000,00 динара.

 

 

 

 

 • Партија бр. 4 Ф – Хорна:

 

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

(додељује се на основу члана 107. став 4. Закона)

 

 

 • MUSIC MEDIA CENTAR doo, Београд………………………………109.368,00 динара.
 • MUSIC TRADE INSTRUMENTS & MORE, Нови Сад…………115.600,00 динара.
 • LYRA STYLE doo, Београд………………………………………………130.200,00 динара.

 

 

 

 • Партија бр. 5 Клавирске столице:

 

 • MUSIC MEDIA CENTAR doo, Београд…………………………………37.820,00 динара.
 • LYRA STYLE doo, Београд………………………………………………….42.450,00 динара.
 • MUSIC TRADE INSTRUMENTS & MORE, Нови Сад…………….45.000,00 динара.
 • SMS MUSIC doo, Нови Сад…………………………………………………56.250,00 динара.

 

 

 

 • Партија бр. 6 Контрабас и жице за класичну гитару:

 

 • MUSIC BOX doo, Београд…………………………………………………130.208,33 динара.
 • LYRA STYLE doo, Београд………………………………………………..151.400,00 динара.
 • MUSIC TRADE INSTRUMENTS & MORE, Нови Сад…………..177.000,00 динара.

 

 

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.02016. године.

 

 1. Датум закључења уговора:

 

MUSIC MEDIA CENTAR doo, из Београда – 13.06.2016. године (партије број 1, 2, 4 и 5);

 

MUSIC BOX doo, из Београда – 09.06.2016. године (партије број 3 и 6).

 

 

 1. Основни подаци о добављачу:

 

 • MUSIC MEDIA CENTAR doo, из Београда , ул. 27. марта бр. 39, матични број: 20356847, ПИБ: 105316375 (партије број 1, 2, 4 и 5);
 • MUSIC BOX doo, из Београда, ул. Гоце Делчева бр. 9, матични број: 21075400, ПИБ: 108827615 (партије број 3 и 6).

 

 1. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.