МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 27.07.2016. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичкa школa „Ватрослав Лисински“ из Београда

 

објављује

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова

  – зидарски радови,

за потребе Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда

ЈН бр. 1.3.1/16

 

 1. Назив и адреса наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка радова – зидарски радови.

 

 1. Назив из Општег речника набавке: Завршни грађевински радови.

 

 1. Ознака из Општег речника набавки: 45400000.

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 083.815,00 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Број примљених понуда: 5 понуда.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • BOMING D.O.O., Београд, понуђена цена………………………………1.083.815,00 дин.

 

 • „ШЕЛМОНТ“ д.о.о., Београд, понуђена цена…………………………..1.172.605,00 дин.

 

 • „LUX INŽENJERING“ d.o.o., Београд, понуђена цена……………….1.270.900,00 дин.

 

 • S.R.M.A d.o.o., Земун, понуђена цена………………………………………1.308.009,50 дин.

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.07.201 године.

 

 1. Датум закључења уговора: 07.2016. године.

 

 1. Основни подаци о добављачу: BOMING D.O.O., Трешњевка 3, 11000 Београд, матични број: 20128330, ПИБ: 104267575.

 

 1. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.
 2. Околности које представљају основ за измену уговора: Појава потребе за извођењем вишкова радова.