МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страше Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 15.09.2016. године

 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Музичка школа „Ватрослав Лисински”  из Београда,

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –

Електрична енергија за потребе Музичкe школe „Ватрослав Лисински” из Београда

 

ЈН бр. 2.1.1/16

 

 1. Назив и адреса Наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка добара – Електрична енергија.

 

 1. Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.

 

 1. Ознака из Општег речника набавки: 09310000.

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ-а: 057,89 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Број примљених понуда: 2 понуде.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • FUTURE ENERGY BGR DO.O.O., Нови Београд, понуђена цена ……119.057,89  дин.

 

 • ЈП ЕПС БЕОГРАД, понуђена цена ……………………………………………….127.212,54  дин.

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.08.2016. године.

 

 1. Датум закључења уговора: 05.09.2016. године.

 

 1. Основни подаци о добављачу: FUTURE ENERGY BGR DO.O.O., Владимира Попоповића 6-8, 11070 Нови Београд, матични бр.: 20986387, ПИБ: 108373653.

 

 1. Период важења уговора: 12 месеци.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.