Република Србија

Град Београд

МШ „Ватрослав Лисински”

Н.Х. Страше Пинџура 1/2

11030 Београд

http://lisinski.edu.rs/

Број: 1/106

09.06.2017. године 

            На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/104, од 09.06.2017. године, Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности именована Решењем број 1/105 од 09.06.2017. године, упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ИНСТРУМЕНАТА -КЛАВИРА

           

            Предмет јавне набавке је пружање услуга текућих поправки опреме за образовање – инструмената -клавира, ознака из ОРН 50860000 – Услуге поправке и одржавања музичких инструмената, у свему према техничком опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца http://lisinski.edu.rs/ или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 01/17 НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 20.06.2017. године до 10 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и Конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се у 10.15 часова, последњег дана рока, тј. 20.06.2017. године у просторијама наручиоца, на адреси Н.Х. Страше Пинџура 1/2, Београд.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Рок завршетка репарације сваког појединачног инструмента је најдуже 30 дана од дана преузимања истог. Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити e-mail адресе fimigo.beograd@gmail.com , особа за контакт Горан Обућински, службеник за јавне набавке.

          

Преузмите конкурсну документацију ОВДЕ