MUZIČKA ŠKOLA

„VATROSLAV LISINSKI“

Straše Pindžura 1/2

11030 Beograd

Broj: 1/110

Datum: 22.06.2016. godine

 

 

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu Zakon),

 

o b j a v lj u j e

 

P  O  Z  I  V

za podnošenje ponuda za nabavku radova – zidarski radovi

u postupku javne nabavke male vrednosti

JN br. 1.3.1/16

 

 

 1. Naziv naručioca: Muzička škola „Vatroslav Lisinski“.

 

 1. Adresa: Straše Pindžura 1/2, 11030 Beograd.

 

 1. Vrsta naručioca: Prosveta.

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

 

 1. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka radova – zidarski radovi.

 

 1. Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki: 45400000 – Završni građevinski radovi.

 

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

 

 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki.

 

 1. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Muzička škola „Vatroslav Lisinski“, Straše Pindžura 1/2, 11030 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku radova zidarski radovi JN br. 3.1/16 NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

 

Rok za podnošenje ponuda je do 01.07.2016. godine do 09:30 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

 

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 07.2016. godine u 10:00 časova, u sekretarijatu škole na adresi: Muzička škola „Vatroslav Lisinski“, Straše Pindžura 1/2, 11030 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

 

 1. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Kontakt lice:

 

 • Dragomir Krstović, dipl. inž., službenik za javne nabavke
 • Faks: 011/3470-519
 • E-mail: office@kgbnabavke.rs
 • Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti     Konkursna dokumentacija