МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страше Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 27.07.2016. године

              

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Музичка школа „Ватрослав Лисински” из Београда

 

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

 

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

 

ЈН бр. 2.1.1/16

 

 

 

 1. Назив наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински”.

 

 1. Адреса: Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

 

 1. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца.

 

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:

Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд – лицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату школе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 2.1.1/16 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 04.08.2016. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 04.08.2016. године у 12:00 часова, у секретаријату школе, на адреси: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

 1. Контакт лице:

 

 • Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке
 • Е-mail адреса: nabavkesrbija@gmail.com
 • Факс: 011/3470-519

Конкурсну докуметацију можете преузети

Конкурсна документација – ел. енергија