МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Број: 1/64

Датум: 04.05.2016.

 

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),

 

о б ј а в љ у ј е

 

П  О  З  И  В

за подношење понуда за набавку радова – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1.2.1/16

 

 

 1. Назив наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“.

 

 1. Адреса: Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти.

 

 1. Ознака и назив из општег речника набавки: 50860000 – услуге поправке и одржавање музичких инструмената.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки.

 

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку радова текуће поправке и одржавање опреме за образовање – инструменти ЈН бр. 2.1/16 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 17.05.2016. године до 13:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 05.2016. године у 13:30 часова, у секретаријату школе на адреси: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

 1. Контакт лице:

 

Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке