Srednja muzička škola – upis učenika u prvi razred

Sekretarijat škole

ponedeljak, 29.jun     8.00 – 16.00 časova

 

Potrebna dokumentacija:

– čitko popunjena upisna prijava (može biti preuzeta na sajtu škole ili lično u školi, pri upisu)

– fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih

– lekarsko uverenje za upis u srednju muzičku školu