Чланови тимова и стручних актива МШ “Ватрослав Лисински“ 2018/19

 

Школски Активи  и тимови

 

 

Редни број Назив актива/тима Чланови актива/тима
1. Тим за израду годишњег програма рада школе 1. Зоран Готовчевић, директор школе

2. Ивана Поповић, помоћник директора

3. Мајда Марић, психолог

4. Александра Хип Фимић, педагог

2. Тим за израду извештаја о раду школе 1. Зоран Готовчевић, директор школе

2. Ивана Поповић, помоћник директора

3. Мајда Марић, психолог

4. Александра Хип Фимић, педагог

3. Тим за самовредновање 1. Зоран Готовчевић, директор школе

2. Весна Ивановић, представник одсека хармоника

3. Богдан Живановић, представник гудачког одсека

4. Душица Радуловић, представник клавирског одсека

5. Катерина Крстић, представник дувачког одсека

6. Драган Петровић, представник одсека гитара

7. Ивана Поповић, помоћник директора, представник одсека за теоретску наставу

8. Ивана Радовановић Вуја, помоћник директора, представник општеобразовне наставе

9. Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог школе

10. Магдалена Шепец, представник Савета родитеља

11. Слободан Рогошић, представник Школског одбора

12. Ана Недељковић, представник Ученичког парламента

 

4. Стручни актив за развојно планирање  

1. Мајда Марић, стручни сарадник, представник општеобразовне наставе, психолог школе, руководилац Актива

2. Данило Митровић, представник  клавирског одсека

3. Милица Степаноски, руководилац одсека гитаре

4. Љубица Матић, представник гудачког одсека

5. Станислава Васиљевић Салаћанин, представник дувачког одсека

6. Вишеслав Чучуковић, представник одсека хармоника

7. Татјана Бабић, представник теоретског одсека

8. Александра Хип Фимић, педагог школе

9. Јована Анђелковић, представник Ученичког парламента

10. Сандра Рајковић, представник Савета родитеља

11. Ирина Черњавски Шантрић, предстваник јединице локалне самоуправе

 

5. Стручни актив за развој школског програма  

1. Мајда Марић, руководилац Актива, психолог школе

2. Јелена Живковић, представник гудачког одсека

3. Миодраг Крстић, представник одсека хармоника

4. Саша Кесић, представник теоретског одсека

5. Далида Топаловић, представник клавирског одсека

6. Милан Дерета, представник одсека гитара

7. Милан Ракић, представник одсека дувача

8. Снежана Костић, представник одсека општеобразовне наставе, записничар

 

 

 

 

6. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

1. Мајда Марић, психолог школе и руководилац Тима

2. Александра Хип Фимић, педагог школе

3. Оливера Савић, наставник

4. Биљана Маћић, наставник

5. Срђан Недељковић, представник Савета родитеља

6. Снежана Максимовић, представник локалне јединице самоуправе

7. Зоран Ћорић, представник МУП-а

 

7. Стручни тим за инклузивно образовање  

1. Мајда Марић, руководилац Тима, психолог

2. Александра Хип Фимић, педагог

3. Душица Радуловић, наставник клавир

4. Ранка Петровић, наставник клавира

5. Милан Ракић, наставник кларинета

6. Илинка Живковић Трифуновић, разредни старешина ООН

7. Саша Кесић, разредни старешина за музичке предмете

8. Добривоје Илић, родитељ

9. Вукица Јовановић, родитељ

 

8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

1. Зоран Готовчевић, директор

2. Ивана Поповић, помоћник директора и руководилац теоретског одсека

3. Ивана Радовановић Вуја, помоћник директора и руководилац одсека за општеобразовну наставу

4. Мајда Марић, психолог

5. Александра Хип Фимић, педагог

6. Јелена Готовчевић, руководилац одсека хармоника

7. Наташа Ђуровић, руководилац одсека калвира

8. Софија Младеновић, наставник клавира

9. Јованка Ристић Тот, руководилац корепетитора

10. Невенка Мартинић, руководилац одсека гудача

11. Урош Пекмезовић, руководилац одсека дувача, удараљки и соло певача

12. Милана Бенедек, руководилац одсека гитара и харфе

13. Слободан Гроздановић, клавир штимер

14. Магдалена Шепец, родитељ

15. Мирела Пудар, представник јединице локалне самоуправе

 

9. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

1. Ивана Радовановић Вуја, наставник српског

2. Ивана Радојевић Бошковић, наставник историје

3. Душан Павловић, наставник енглеског,

4. Илинка Живковић Трифуновић, наставник италијанског

5. Мина Бојовић, наставник историје музике

6. Саша Кесић, наставник музичких облика

 

10. Тим за  професионални развој 1. Мајда Марић, представник опште образовне наставе и психолог школе, руководилац тима

2. Јелена Готовчевић, наставник хармонике

3. Мина Алексић, наставник гудачког одсека

4. Наташа Ђуровић, наставник клавирског одсека

5. Катарина Павловић, наставник теоретског одсека

6. Невена Пољак, наставник теоретског одсека

7. Стојанка Вукомановић, представник одсека дувача и соло певања

8. Амалија Милер, наставник гитаре

11. Тим за организацију пријемног испита 1. Елена Шевер, наставник клавира

2. Донка Ђорилијевски, наставник виолине

3. Верица Пекмезовић, наставник клавира

4. Ана Поњавић, наставник клавира

5. Богдан Живановић, наставник контрабаса

6. Весна Ивановић, наставник хармонике

7. Тијана Вашчић, наставник виолончела

8. Жељко Шишић, наставник виолине

9. Мира Аћимовић, наставник виолине

10. Љубиша Јовановић, наставник кларинета

11. Драган Петровић, наставник гитаре

12. Минић Наташа, наставник хармонике

13. Марија Капларевић, наставник солфеђа

12. Тим за промоцију дефицитарних инструмената 1. Алекса Илић, наставник харминике

2. Александар Јотић, наставник хорне

3. Урош Пекмезовић, наставник трубе

4. Ђорђе Антић, наставник тромбона

5. Марија Ђурђевић-Павловић, наставник харфе

6. Милица Пекмезовић, корепетитор

13. Тим за организацију и праћење концертних активности 1. Нена Мартинић наставник виолине

2. Станислава Васиљевић, наставник флауте

3. Марија Ђурђевић Павловић, наставник харфе

4. Нена Матић, наставник клавира

5. Ана Маркишић, наставник клавира

6. Верица Пекмезовић , наставник клавира

7. Јованка Ристић Тот, корепетитор

8. Јелена Готовчевић , наставник хармонике