Чланови тимова и стручних актива МШ “Ватрослав Лисински“ 2019/20

Школски тимови и активи

 

Назив тима Чланови тима
Тим за израду Годишњег програма рада Школе  

Зоран Готовчевић, директор

Мајда Марић, психолог

Александра Хип Фимић, педагог

 

Тим за израду Извештаја о раду Школе  

Зоран Готовчевић, директор

Мајда Марић, психолог

Александра Хип Фимић, педагог

 

Тим за самовредновање  

Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог школе, председник тима

Зоран Готовчевић, директор

Весна Ивановић, наставник хармонике

Богдан Живановић, наставник контрабаса

Владимир Поповић, наставник клавира

Катерина Крстић, наставник обое

Милош Аџић, наставник гитаре

Ивана Поповић, представник одсека за теоретску наставу

Ивана Радовановић Вуја, помоћник директора, представник општеобразовне наставе

Магдалена Шепец, представник Савета родитеља

Слободан Рогошић, представник Школског одбора

Катарина Златковић, представник Ученичког парламента

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

Мајда Марић, психолог и руководилац Тима

Александра Хип Фимић, педагог

Оливера Савић, наставник виолине

Биљана Маћић, наставник флауте

Љубиша Јовановић , наставник кларинета

Драган Миловановић, наставник солфеђа

Маријана Маринковић, представник Савета родитеља

Снежана Максимовић, представник јединице локалне самоуправе

Зоран Ћорић, представник МУП-а

 

Тим за инклузивно образовање  

Мајда Марић, , психолог  и руководилац Тима

Александра Хип Фимић, педагог

Душица Радуловић, наставник клавира

Ранка Петровић, наставник клавира

Јована Стојановић, наставник кларинета

Илинка Живковић Трифуновић, разредни старешина ООН

Саша Кесић, разредни старешина за музичке предмете

Сандра Рајковић, представник Савета родитеља

Добривоје Илић, родитељ

Вукица Јовановић, родитељ

 

Тим за професионални развој  

Тања Мађаревић, нототекар, руководилац Тима

Мајда Марић, представник опште образовне наставе и психолог,

Бранко Џиновић, наставник хармонике

Мина Алексић, наставник виолине

Марина Костић, наставник клавира

Стојанка Вукомановић, соло певања

Милка Марковић, наставник гитаре

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

Ивана Радовановић Вуја, помоћник директора,  руководилац одсека за општеобразовну наставу, председник Тима

Зоран Готовчевић, директор

Ивана Поповић, помоћник директора

Мајда Марић, психолог

Александра Хип Фимић, педагог

Бранко Џиновић, наставник хармонике

Софија Младеновић, наставник клавира

Јованка Ристић Тот, корепетитор

Невенка Мартинић, наставник виолине

Урош Пекмезовић, наставник трубе

Милана Бенедек, наставник гитаре

Тамара Кузмановић, наставник клавира

Магдалена Шепец, представник савета родитељ

Мирела Пудар, представник јединице локалне самоуправе

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

Ивана Радовановић Вуја, наставник српског језика

Драгана Бабић, наставник информатике и аудио визуелне технике

Стефан Брајковић, наставник историје са историјом цивилизације

Наташа Мишковић, наставник енглеског језика

Илинка Живковић Трифуновић, наставник италијанског језика

Мина Бојовић, наставник историје музике

 

   
Тим за организацију пријемних испита  

ОСНОВНА ШКОЛА:

Елена Шевер, наставник клавира

Донка Анђелковић, наставник виолине

Ана Поњавић, наставник клавира

Богдан Живановић, наставник контрабаса

Весна Ивановић, наставник хармонике

Тијана Вашчић, наставник виолончела

Жељко Шишић, наставник виолине

Мира Аћимовић, наставник виолине

Ђорђе Антић, наставник тромбона

Стефан Јовандарић, наставник гитаре

Наташа Минић, наставник хармонике

Марија Капларевић, наставник солфеђа

Анита Савић, наставник солфеђа

Светлана Поповић, наставник солфеђа

 

СРЕДЊА ШКОЛА:

Милена Антовић, наставник солфеђа

Миодраг Крстић, наставник хармонике

Јанаки Пејов, наставник гитаре

Стојанка Вукомановић, наставник соло певања

 

 

   
Тим за промоцију инструмената Алекса Илић, наставник хармонике

Александар Јотић, наставник хорне

Урош Пекмезовић, наставник трубе

Вук Дајић, наставник трубе

Ђорђе Антић, наставник тромбона

Марија Ђурђевић-Павловић, наставник харфе

Милица Пекмезовић, корепетитор

Тим за организацију и праћење концертних активности Невенка Мартинић, наставник виолине

Станислава Васиљевић Салаћанин, наставник флауте

Марија Ђурђевић Павловић, наставник харфе

Невена Матић, наставник клавира

Ана Маркишић, наставник клавира

Верица Пекмезовић , наставник клавира

Јелена Готовчевић , наставник хармонике

Тим за каријерно вођење и професионалну орјентацију Тања Бабић, одељењски старешина СМШ

Мајда Марић, одељењски старешина СМШ

Наставници одељењског већа

 

 

Назив актива Чланови актива
Стручни актив за развој школског програма  

Мајда Марић, председник Актива, психолог школе

Јелена Живковић, наставник виолине

Миодраг Крстић, наставник хармонике

Сандра Дабић, наставник солфеђа

Далида Топаловић, наставник клавира

Милан Дерета, наставник гитаре

Јована Стојановић , наставник кларинета

Снежана Костић, представник општеобразовне наставе, записничар

Стручни актив за развојно планирање  

Мајда Марић, стручни сарадник, представник општеобразовне наставе, психолог школе, руководилац Актива

Данило Митровић, наставник клавира

Милица Степаноски,  наставник гитаре

Љубица Матић, наставник  виолине

Станислава Васиљевић Салаћанин, наставник флауте

Вишеслав Чучуковић, наставник хармонике

Катарина Павловић, наставник солфеђа

Александра ХипФимић, педагог школе

Софија Илић, представник Ученичког парламента

Драгана Јовановић, представник Савета родитеља

Ирина Черњавски Шантрић, предстваник јединице локалне самоуправе