Чланови тимова и стручних актива МШ “Ватрослав Лисински“ 2020/21.

Школски тимови и активи
Назив тима Чланови  тима
Тим за израду годишњег плана рада школе 1.Зоран Готовчевић, директор школе

2.Весна Ивановић, помоћница директора

3.Мајда Марић, психолог- стручни сарадник

4.Александра Хип Фимић, педагог – стручни сарадник

Тим за израду извештаја о реализацији плана рада школе 1.Зоран Готовчевић, директор школе

2.Ивана Поповић, помоћник директора

3.Мајда Марић, психолог школе

4.Александра Хип Фимић,педагог школе

Тим за самовредновање и вредновање рада школе 1.Зоран Готовчевић, директор школе

2.Ивана Поповић, помоћница директора

3.БогданЖивановић, представник стручног већа гудача

4.Владимир Поповић, представник стручног већа клавира

5.Катерина Крстић, представник стручног већа дувачких инструмената, удараљки и соло певача

6.Милош Аџић, представник стручног већа гитара и харфе

7.Светлана Поповић, представник стручног већа теоретске наставе

8.Ивана Радовановић Вуја, представник стручног већа опште образовне наставе

9.Александра Хип Фимић, стручни сарадник, педагог школе, руководилац тима

10 .Милош Милошевић, представник Савета родитеља

11.Слободан Рогошић, представник Школског одбора

12.Маша Цвејић,  представница Ученичког парламента

Стручни актив за развојно планирање 1.Мајда Марић, стручни сарадник, психолог, руководилац тима

2.Александра Хип Фимић, стручни сарадник  педагог школе

3.Ивана  Поповић, помоћница директора

4.Илинка Живковић Трифуновић, помоћница директора, представница стручног већа опште образовне насатве

5. Данијела Кличковић, представница стручног већа теоретске наставе

6.Данило Митровић, представник стручног већа клавира

7.Милица Степаноски,  представница стручног већа гитаре и харфе

8.Љубица Матић, представница стручног већа гудача

9.Станислава Васиљевић Салаћанин, представница стручног већа дувачких инструмената, ударљки и соло певача 10.Вишеслав Чучуковић, наставник

11.Катарина Павловић, наставник

12.Илинка Живковић Трифуновић, представница стручнохг већа опште образовне наставе

13.Бојана Бабић, представница Ученичког парламента

14.Милош Милошевић, представник Савета родитеља

15.Ирина Черњавски Шантрић, предстваник јединице локалне самоуправе, члан Школског одбора

Стручни актив за развој школског програма 1.Мајда Марић, психолог- стручни сарадник

2.Александра Хип Фимић, педагог – стручни сарадник, руководилац

3.Жељко Шишић, представник стручног већа гудача

4.Миодраг Крстић, представник стручног већа хармоника

5.Илић Јована, представница стручног већа теоретске наставе

6.ДалидаТопаловић, представница стручног већа клавира

7.Стефан Јовандарић, представник стручног већа  гитара и харфе

8.Маћић Биљана, представница

Стручног већа дувачких инструмената, удараки и соло певача

9.Марија Арамбашић, представница стручног већа  опште образовне наставе

 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 1. Зоран Готовчевић, директор школе

2.МајдаМарић, психолог стручни сарадник и руководилац тима

3. Александра Хип Фимић, педагог стручни сарадник

4. Невенка Мартинић, представница стручног већа гудача

5. Биљана Маћић, представница стручног већа дуваких инструмената, удараљки и соло певача

6. Невена Ђорђевић, представнивца стручног већа дувачких инструмената, удараљки и соло певача

7.Драган Миловановић, представник стручног већа теоретске наставе

8. Марија Маринковић, представник Савета родитеља

9. Снежана Максимовић, представник локалне јединице самоуправе, члан Школског одбора

10. Ћорић Зоран, представник МУП-а

11. Миа Јовановић, представник ученичког парламента

Стручни тим за инклузивно образовање 1. Александра Хип Фимић, педагог

2. Мајда Марић, руководилац Тима за инклузивно образовање, психолог

3. Душица Радуловић, наставник клавир

4. Ранка Петровић, наставник клавира

5. Јована Стојановић, наставник кларинета

6. Илинка Живковић Трифуновић, разредни старешина опште образовне наставе

7. Саша Кесић, разредни старешина за музичке предмете

8. Милош Вукићевић, наставник гитаре

9. Станислава Васиљевић Салаћанин, наставник флауте

10. Добривоје Илић, родитељ

11. Вукица Јовановић, родитељ

12. Јелена Огњановић, родитељ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 1. Зоран Готовчевић, директор

2. Ивана Поповић, помоћница директора

3. Илинка Живковић Трифуновић, помоћник директора

4. Ивана Вуја,  руководилац стручног већа опште образовне наставе, руководилац тима

4. Мајда Марић, психолог школе

5. Александра Хип Фимић, педагог школе

6. Јелена Готовчевић, наставник, руководилац стручног већа  хармоника

7.Софија Младеновић, наставник,  руководилац стручног већа клавира

8.. Јованка Ристић Тот, наставник, члан стручног већа клавирског одсека, корепетитор

9. Оливера Савић, наставник, руководилац стручног већа гудача

10. Урош Пекмезовић, наставник, руководилац стручног већа дувачких инструнмената, удараљки и соло певача

12. Милан Дерета, руководилац стручног већа гитара и харфе

13. Тамара Кузмановић, наставник, представник стручног већа  клавирског одсека

11. Јаћевић Весна, представник Савета родитеља

12. Мирела Пудар, представник јединице локалне самоуправе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

(концертних извођења)

1.Ивана Радовановић Вуја, наставник српског језика и књижевности

2. Јелена Ракић, наставник историје

3. Наташа Мишковић, наставник енглеског језика ,

4. Илинка Живковић Трифуновић, наставник италијанског језика

5. Данијела Кличковић, наставник групе предмета теоретске наставе

6. Марија Арамбашић, наставник филозофије и социологије

7. Невенка Мартинић, наставник виолине, руководилац тима за концертна извођења

8. Радоњић Јелена, представник родитеља

Тим за каријерно вођење и професионалну орјентацију 1.Татјана Бабић разредни старешина за област стручних предмета

2.Марија Арамбашић разредни старешина опште образовне наставе

3. Одељењско веће четвртог разреда СМШ

Тим за професионални развој 1. Мајда Марић, психолог школе

2.Илинка Живковић Трифуновић, наставник италијанског језика,

3.Бранко Џиновић, наставник хармонике

4.Донка Анђелковић, наставник виолине

5.Марина Костић, наставник клавира

6.Стојанка Вукомановић, наставник соло певања

7.Амалија Милер, наставник гитаре

8. Драгана Јовановић, представник родитеља

 

 

Тим за организацију пријемног испита ОСНОВНА ШКОЛА

1.Елена Шевер, наставник клавира

2.Тара Фишер, наставник клавира

1.      3.Ана Поњавић, наставник клавира

2.      4.Весна Ивановић, наставник хармонике

3.      5.Тијана Вашчић, наставник виолончела

4.      6.Мира Аћимовић, наставник виолине

7.Ђорђе Антић, наставник тромбона

8.Јанаки Пејов, наставник гитаре

9.Минић Наташа, наставник хармонике

10.Марија Капларевић, наставник солфеђа

11.Анита Савић, наставник солфеђа

 

СРЕДЊА ШКОЛА

1.Милена Антовић, наставник солфеђа

2.Горан Поповић, наставник гитаре

3.Стојанка Вукомановић, наставник соло певања

4.Донка Анђелковић, наставник виолине

5.Богдан Живановић, наставник контрабаса

6.Наташа Ђуровић, наставник клавира

 

Тим за промоцију дефицитарних инструмената 1. Алекса Илић, наставник харминике

2. Александар Јотић, наставник хорне

3. Урош Пекмезовић, наставник трубе

4. Вук Дајић, наставник трубе

5. Ђорђе Антић, наставник тромбона

6. МаријаЂурђевић-Павловић, наставник харфе

7. Милица Пекмезовић, корепетитор

8. Ракић Милан, наставник кларинета

Тим за организацију и праћење концертних активности 1.Марина Дамјановић, наставник клавира

2.Невенка Мартинић наставник виолине

3.Станислава Васиљевић, наставник флауте

4.Марија Ђурђевић Павловић, наставник харфе

5.Ана Маркишић, наставник клавира

6.Ира Букумировић, наставник клавира

7. Јелена Готовчевић, наставник хармонике

8. Олга Петровић, наставник клавира