Резултати:

Софија Трифуновић 1. р. – I 2 награда ( 99 поена), класа: Е. Шевер
Михајло Поповић 1. р. – I 8 награда ( 93 поена) , класаР. Петровић
Јована Поповић 3. р. – I 11 награда ( 90 поена), класа: Р. Петровић
Ника Лујић 4.р. – I 2 награда (96 поена), класа. Е. Шевер
Миа трифуновић 6.р. – I 2 награда (96 поена), класа: Е. Шевер
Нина Петровић 4. Р. СМШ – I награда ( 98 поена), класа: Е. Шевер
Дуо Лисински: Лука Ћупић и Емилија Јовановић – I награда (95 поена)
Класе: Р. Петровић и Љ. Матић