МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 29.06.2015. године

 

 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015) Музичкa школa „Ватрослав Лисински“ из Београда,

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –

Електрична енергија за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ Београд

 

ЈН бр. 2.1.1/15

 

 1. Назив и адреса Наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страшe Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка добара – Електрична енергија.

 

 1. Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.

 

 1. Ознака из Општег речника набавки: 09310000.

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ-а: 319,00 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Број примљених понуда: 2 (две), 2 прихватљивe.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, понуђена цена ………………….....5,38 дин.

 

 

 • VUKOVIĆ 1967“ d.o.o., Ветерник, понуђена цена ………...……………..5,80 дин.

 

 

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.2015. године.

 

 1. Датум закључења уговора: 06.2015. године.

 

 1. Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице 2, 11000 Београд, матични број 20924915, ПИБ 108057105.

 

 1. Период важења уговора: 12 месеци.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

 

Напомена: Уговор примљен дана 29.06.2015. године.