MUZIČKA ŠKOLA „VATROSLAV LISINSKI“

Straše Pindžura 1/2

11030 Beograd

Datum: 27.07.2015. godine

 

 

Na osnovu člana  116. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, br. 124/12 i 14/2015) Muzička škola „Vatroslav Lisinski“ iz Beograda,

 

objavljuje

 

O  B  A  V   E  Š  T  E  NJ  E

 

o zaključenom ugovoru u javnoj nabavci male vrednosti radova – sanacija školskog prostora za potrebe Muzičke škole „Vatroslav Lisinski“ Beograd

 

JN br. 1.3.1/15

 

 1. Naziv i adresa Naručioca: Muzička škola „Vatroslav Lisinski“, Straše Pindžura 1/2, 11030 Beograd.

 

 1. Predmet javne nabavke: Nabavka radova – sanacija školskog prostora, za potrebe Muzičke škole „Vatroslav Lisinski“ iz Beograda.

 

 1. Naziv iz Opšteg rečnika nabavke: Građevinski radovi.

 

 1. Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 45000000.

 

 1. Ugovorena vrednost bez PDV-a: 846.309,00 din.

 

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

 

 1. Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) prihvatljiva.

 

 1. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:

 

 • LUX inženjereing doo iz Beograda, ponuđena cena……………………… 1.846.309,00 din.

 

 

 1. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: Ponuđač neće izvršavati ugovor preko podizvođača.

 

 1. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 07.2015. godine.

 

 1. Datum zaključenja ugovora: 07.2015. godine.

 

 1. Osnovni podaci o dobavljaču: LUX inženjereing doo, Mokroluška 84/26, 11050 Beograd, matični broj: 17088254, PIB:102008321.

 

 1. Period važenja ugovora: do izvršenja ugovorenih obaveza.

 

 1. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: Nema okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora.