МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Датум: 27.07.2015. године

 

 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/2015) Музичкa школa „Ватрослав Лисински“ из Београда,

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – санација школског простора за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ Београд

 

ЈН бр. 1.3.1/15

 

 1. Назив и адреса Наручиоца: Музичка школа „Ватрослав Лисински“, Страшe Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка радова – санација школског простора, за потребе Музичкe школe „Ватрослав Лисински“ из Београда.

 

 1. Назив из Општег речника набавке: Грађевински радови.

 

 1. Ознака из Општег речника набавки: 45000000.

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ-а: 846.309,00 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Број примљених понуда: 1 (једна) прихватљива.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

 • LUX inženjereing doo из Београда, понуђена цена……………………… 1.846.309,00 дин.

 

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.2015. године.

 

 1. Датум закључења уговора: 07.2015. године.

 

 1. Основни подаци о добављачу: LUX inženjereing doo, Мокролушка 84/26, 11050 Београд, матични број: 17088254, ПИБ:102008321.

 

 1. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.