МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страше Пинџура 1/2

11030 Београд

 

 

 

На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  бр.124/2012 и 14/2015, у даљем тексту Закон) и Одлуке о обустави поступка бр. 70/120 од 03.09.2015. године, Музичкa школа „Ватрослав Лисински“ из Београда

 

 

 

о б ј а в љ у ј е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

о обустави поступка

 

 

 

  1. Назив наручиоца: Музичкa школа „Ватрослав Лисински“.

 

 

  1. Адреса: Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд.

 

 

  1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

 

  1. Врста предмета јавне набавке: Набавка услуга – закуп фискултурне сале, за потребе Музичке школе „Ватрослав Лисински“ из Београда.

 

  1. Ознака и назив из Општег речника набавки: 92330000 – Услуге простора за рекреацију.

 

 

  1. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 554.880,00 динара.

 

  1. Разлог за обуставу поступка:

Предметни поступак је обустављен у фази пoсле истека рока за подношење понуда, а пре доношења Одлуке о додели уговора.

На основу Плана јавних набавки за 2015. годину, директор Музичке школе „Ватрослав Лисински“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 70/107 од 11.08.2015. године, за набавку услуга – закуп фискултурне сале, ознака и назив из Општег речника набавки – 92330000 – Услуге простора за рекреацију., ЈН бр. 1.2.1/15.

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 14.08.2015. године на Порталу јавних набавки и упућени на адресе 3 (три) потенцијална понуђача.

 

До истека рока за подношење понуда, 24.08.2015. године до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде. С обзиром на то да је Престала потреба за спровођењем јавне набавке због измена и допуна Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 68/15), а који је ступио на снагу 12.08.2015. године,  а којим је предвиђено да се Закон о јавним набавкама не примењује на прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима (члан 7. став 1. тачка 15. Закона),  донета је Одлука о обустави поступка бр. 70/120 од 03.09.2015. године.

 

  1. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за предметну услугу

ће поново бити покренут у  месецу септембру 2015. године.