MUZIČKA ŠKOLA

„VATROSLAV LISINSKI“

Straše Pindžura 1/2

11030 Beograd

 

 

 

Na osnovu odredbe člana 55. stav 1. tačka 10) i člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,  br.124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu Zakon) i Odluke o obustavi postupka br. 70/120 od 03.09.2015. godine, Muzička škola „Vatroslav Lisinski“ iz Beograda

 

 

 

o b j a v lj u j e

 

O B A V E Š T E NJ E  

o obustavi postupka

 

 

 

  1. Naziv naručioca: Muzička škola „Vatroslav Lisinski“.

 

 

  1. Adresa: Straše Pindžura 1/2, 11030 Beograd.

 

 

  1. Vrsta naručioca: Prosveta.

 

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

 

 

  1. Vrsta predmeta javne nabavke: Nabavka usluga – zakup fiskulturne sale, za potrebe Muzičke škole „Vatroslav Lisinski“ iz Beograda.

 

  1. Oznaka i naziv iz Opšteg rečnika nabavki: 92330000 – Usluge prostora za rekreaciju.

 

 

  1. Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a: 554.880,00 dinara.

 

  1. Razlog za obustavu postupka:

Predmetni postupak je obustavljen u fazi posle isteka roka za podnošenje ponuda, a pre donošenja Odluke o dodeli ugovora.

Na osnovu Plana javnih nabavki za 2015. godinu, direktor Muzičke škole „Vatroslav Lisinski“ iz Beograda doneo je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, zavodni br. 70/107 od 11.08.2015. godine, za nabavku usluga – zakup fiskulturne sale, oznaka i naziv iz Opšteg rečnika nabavki – 92330000 – Usluge prostora za rekreaciju., JN br. 1.2.1/15.

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su dana 14.08.2015. godine na Portalu javnih nabavki i upućeni na adrese 3 (tri) potencijalna ponuđača.

 

Do isteka roka za podnošenje ponuda, 24.08.2015. godine do 13:00 časova, na adresu naručioca prispele su 2 (dve) ponude. S obzirom na to da je Prestala potreba za sprovođenjem javne nabavke zbog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik RS“, broj 68/15), a koji je stupio na snagu 12.08.2015. godine,  a kojim je predviđeno da se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje na pribavljanje ili zakup zemljišta, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine i prava u vezi sa njima (član 7. stav 1. tačka 15. Zakona),  doneta je Odluka o obustavi postupka br. 70/120 od 03.09.2015. godine.

 

  1. Kada će postupak biti ponovo sproveden: Postupak javne nabavke za predmetnu uslugu

će ponovo biti pokrenut u  mesecu septembru 2015. godine.