Raspored – Kamerna muzika 2020-21

Organizaciona šema nastave u srednjoj muzičkoj školi:

VOKALNO INSTRUMENTALNI ODSEK
obrazovni profil: muzički izvođač

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

I razred

II razred

III razred

IV razred

Glavni predmet
instrument
ili solo pevanje

3

3

3

3

Korepeticija
samo za klaviriste

1

1

1

1

Uporedni klavir
(nemaju klaviristi)

1

1

1

1

Kamerna muzika

1

1

2

2

Orkestar-hor

2

2

2

2

Čitanje s lista

1

1

1

1

Etnomuzikologija

1

1

Solfeđo

2

2

2

2

Teorija muzike

1

Muzički instrumenti

1

Harmonija

3

2

2

Istorija muzike
sa upoznavanjem muzičke kulture

1

3

2

Muzički oblici

1

1

2

Kontrapunkt

2

2

Nacionalna istorija muzike

1

TEORETSKI ODSEK
obrazovni profil: muzički saradnik teoretičar

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

I razred

II razred

III razred

IV razred

Glavni predmet – solfeđo

3

3

3

3

Klavir

2

2

2

2

Hor

2

2

2

2

Sviranje horskih partitura

1

1

Dirigovanje

2

2

Etnomuzikologija

1

1

Uvod u komponovanje

2

Audiovizuelna tehnika

2

Teorija muzike

1

Muzički instrumenti

1

Harmonija

3

2

2

Istorija muzike
sa upoznavanjem muzičke kulture

1

3

2

Muzički oblici

1

1

2

Kontrapunkt

2

2

Nacionalna istorija muzike

1

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

naziv predmeta

razred i broj časova nedeljno

I razred

II razred

III razred

IV razred

Srpski jezik

3

3

3

3

Engleski jezik – I strani jezik

2

2

2

2

Italijanski jezik – II strani jezik

2

2

2

2

Informatika

2

2

2

2

Istorija
sa istorijom kulture i civilizacije

2

2

1

Biologija

2

Fizika

2

Sociologija

1

Psihologija

2

Filozofija

2

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2