МУЗИЧКА ШКОЛА

 „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшe Пинџура 1/2

11030 Београд

Број: 70/88

Датум: 19.06.2015.

 

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015),

 

о б ј а в љ у ј е

 

П  О  З  И  В

за подношење понуда за набавку радова – санација школског простора

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1.3.1/15

Позив за подношење понуда и конкурсно документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација