MUZIČKA ŠKOLA „VATROSLAV LISINSKI“

Straška Pindžura 1/2

11030 Beograd

Broj: 70/60

Datum: 30.04.2015.

 

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012 i 14/2015),

o b j a v lj u j e

P  O  Z  I  V

 

za podnošenje ponuda za nabavku dobara – električna energija

u postupku javne nabavke male vrednosti

JN br. 2.1.1/1

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija