МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страшка Пинџура 1/2

11030 Београд

Број: 70/60

Датум: 30.04.2015.

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015),

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

 

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 2.1.1/1

Позив и конкурсну документацију можете преузети.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација