МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

Страше Пинџура 1/2

11030 Београд

Број: 70/111

Датум: 11.08.2015. године

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012 и 14/2015 )

 

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

 

за подношење понуда за набавку услуга – закуп фискултурне сале

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1.2.1/2015

 Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација