MUZIČKA ŠKOLA

„VATROSLAV LISINSKI“

Straše Pindžura 1/2

11030 Beograd

Broj: 70/111

Datum: 11.08.2015. godine

 

Na osnovu odredbe člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012 i 14/2015 )

 

o b j a v lj u j e

P  O  Z  I  V

 

za podnošenje ponuda za nabavku usluga – zakup fiskulturne sale

u postupku javne nabavke male vrednosti

JN br. 1.2.1/2015

 Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija